Vorst van de volken

Studio Chaja Art Journal

Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam:

‘Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken,
Heer, onze God, Almachtige,
rechtvaardig en betrouwbaar is Uw bestuur,
Vorst van de volken.

Wie zou U, Heer, niet vereren, Uw Naam niet prijzen?
Want U alleen bent heilig.
Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen
want Uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’

Openbaring 15:3-4